Skip to main content
Dierenartsenpraktijk de Meierij

Privacy Statement Dierenartsenpraktijk de Meierij

Dierenartsenpraktijk De Meierij is een maatschap; de bedrijfsactiviteiten bestaan uit het verlenen van diverse veterinaire diensten. Dierenartsenpraktijk De Meierij heeft twee vestigingen: in Sint-Oedenrode en Schijndel.

Dierenartsenpraktijk De Meierij hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Dierenartsenpraktijk De Meierij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierenartsenpraktijk De Meierij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Dierenartsenpraktijk De Meierij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Dierenartsenpraktijk De Meierij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Dierenartsenpraktijk De Meierij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van haar Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Dierenartsenpraktijk De Meierij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dierenartsenpraktijk De Meierij
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
T. 0413-472650
E. info@dapdemeierij.nl
W. www.dapdemeierij.nl
KvK: 85987328

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie Dierenartsenpraktijk De Meierij persoonsgegevens verwerkt. Meer in het bijzonder betreft het de volgende categorieën:

 • (Potentiële) Klanten van Dierenartsenpraktijk De Meierij;
 • Leveranciers van Dierenartsenpraktijk De Meierij;
 • Personen met wie Dierenartsenpraktijk De Meierij samenwerkt.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door Dierenartsenpraktijk De Meierij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht;
 • Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht (bijv. levering diensten/goederen);
 • De afhandeling van de (financiële) administratie (bijv. facturatie);
 • Relatiebeheer (bijv. het versturen van een uitnodigingen of  kaarten);
 • Het versturen van nieuwsbrieven (in het geval er toestemming voor is verleend);
 • Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Toestemming die vrijelijk en ondubbelzinnig door u is gegeven, of
 • Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dierenartsenpraktijk De Meierij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel;
 • (Zakelijke) Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer.

Verstrekking aan derden

Derden aan wie Dierenartsenpraktijk De Meierij uw persoonsgegevens verstrekt (dit zal in beginsel slechts het geval zijn indien Dierenartsenpraktijk De Meierij hiertoe wettelijk verplicht is, uw toestemming hiervoor heeft verkregen of ten behoeve van diergeneeskundige handelingen), kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Dierenartsenpraktijk De Meierij is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.
Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Dierenartsenpraktijk De Meierij en dus op verzoek en conform instructie van haar handelt, sluit Dierenartsenpraktijk De Meierij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bewaartermijn

Dierenartsenpraktijk De Meierij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn, vindt zorgvuldige vernietiging plaats. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaart Dierenartsenpraktijk De Meierij minimaal volgens de termijnen van de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Dierenartsenpraktijk De Meierij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Dierenartsenpraktijk De Meierij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens Dierenartsenpraktijk De Meierij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan  geheimhouding daarvan en zijn gehouden tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening;
 • Dierenartsenpraktijk De Meierij hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Dierenartsenpraktijk De Meierij maakt (via de goed beveiligde externe servers) back-ups van onder meer de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De website van Dierenartsenpraktijk De Meierij is SSL-beveiligd;
 • Dierenartsenpraktijk De Meierij test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

Gegevens buiten de EU

Dierenartsenpraktijk De Meierij verstrekt géén persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Dierenartsenpraktijk De Meierij van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Ook heeft u recht op intrekking van de eerder expliciet gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Dierenartsenpraktijk De Meierij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een mail naar info@dapdemeierij.nl of neem telefonisch contact met haar op. Dierenartsenpraktijk De Meierij kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geeft aan uw verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Dierenartsenpraktijk De Meierij u hierover direct contact met haar op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vindt Dierenartsenpraktijk De Meierij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacy statement

Dierenartsenpraktijk De Meierij behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Deze wijzigingen worden op haar website bekend gemaakt.

Vragen?

Dat kan natuurlijk altijd. Neem gerust contact op:

Dierenartsenpraktijk De Meierij
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
T. 0413-472650
E. info@dapdemeierij.nl